Vaasan hallinto-oikeuden päätös: valittaminen kannatti!

Vaasan hallinto-oikeus antoi päätöksensä Etelä-Suomen aluehallintoviraston Kakskerta-Satavan vesiosuuskunnalle myöntämästä luvasta 12.2. 2014.

Päätös kumoaa paljon kritisoidun pitkän paineviemäriosuuden asentamisen järveen välille Brinkhall-Monnoinen. Otteita päätöksestä:

"Asiakirjoista ilmenee, että ranta-alueella suunnitellun putkilinjan varressa on yli 30 rakennettua vapaa-ajan kiinteistöä. Siitä, miten näiden liittäminen runkolinjaan tapahtuisi ja millaisia vaikutuksia vesistölle ja rannoille tästä koituisi, ei ole selvitystä. Valittajat ovat esittäneet arveluja liitosten teknisistä riskeistä ja rantojen, rantamaiseman ja vesialueen muuttumisesta jyrkillä kalliorannoilla louhittaessa. -- Hallinto-oikeus katsoo, että luvan myöntämisen edellytyksiä harkittaessa on otettava huomioon hankkeen vaikutukset kokonaisuutena (paineviemärirunkolinja ja kiinteistökohtaiset liittymät pumppaamokaivoineen), ja sen pohjalta arvoitava edellämainitun lainkohdan mukaisesti, onko hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty huomattava verrattuna siitä yleisille ja yksityisille eduille koituviin menetyksiin. Koska asiakirjoissa ei ole riittävää selvitystä luvan myöntämisen edellytysten ratkaisemiseksi, hallinto-oikeus kumoaa aluehallintoviraston päätöksen alituksen osalta."

Sen sijaan lupapäätöksen toinen, lyhyempi alitus Porala-Kissasaari jää voimaan:

"Kysymyksessä on 230 metrin pituinen vesistön alitus, jolla vesijohto ja paineviemäri johdetaan mantereelta saareen. Asiakirjoista on pääteltävissä, että edellä selostetun kaltaisia liittymiä kiinteistöille ei ole tarpeen tehdä. Hallinto-oikeus arvioi, että toimittaessa lupamääräysten edellyttämällä tavalla mainittu alitus voidaan tehdä niin haitattomasti, että hankkeella ei sanottavasti loukata yleistä tai yksityistä etua. Lupapäätöstä ei siten kumota tältä osin."

Katsomme kuitenkin, että VHO:n päätös oli selkeä voitto niin meille kuin muillekin tahoille, jotka valituksia ja vielä vastaselityksiä aiheesta tekivät.

Tästä voit lukea päätöksen olennaiset osat (pdf 3,6 mB)

Kakskerranjärven suojeluyhdistys ry:n hallitus